कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
प्रविण पौडेल प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालय प्रमुख ९८५८४३७१११, ०९१-५८०१०१
बासुदेव बिनाडी ना.सु जिन्सी शाखा 9814634395
सुमन कुमार चौधरी खरिदार वडा सचिव(४ र ९ ) csuman272@gmail.com 9815664622
भोज राम चौधरी ना.सु आर्थिक प्रशासन ९८१२६०९५१०
प्रेम राज चौधरी खरिदार वडा सचिव(वार्ड - ५ र ७ ) ९८००६०९५३१
पूर्ण प्रसाद जोशी ना.सु प्रशासन शाखा / सामाजिक बिकास /सूचना शाखा joshi.purnaprasad@gmail.com ९८४८५६९३६४
विष्णु राज न्यौपाने ना.सु योजना/वातावरण शाखा bishnu.neu29@gmail.com ९८४८१६३८००
खडक बहादुर चौधरी सव.इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८११६०८३०१
ठग्गुराम कठरिया ना.सु पंजीकरण / विपद व्यवस्थापन शाखा/ राजश्व शाखा 9865609339, 9814684971
सुमिर चौधरी अमिन प्राबिधिक शाखा gs.sumir@gmail.com ९८६८४००८४५
भक्तराज जोशी इन्जिनियर प्राविधिक शाखा bharat.rajoshi@gmail.com 9858051543
चिन्त बहादुर थापा लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा 9848424905,9858425066
मिन बहादुर धामी साहयक कम्प्युटर अपरेटर राजश्व min.khailad@gmail.com 9804660340
खिम बहादुर पनाडी कम्प्युटर अपरेटर नगर प्रमुखको सचिवालय kbpanadi45@gmail.com ९८४८६२६८५८
प्रधुम्न कुमार चौधरी सहायक कर्मचारी वडा सचिव(वार्ड - २ ) ९८६८७४६७५२
कमला कुमारी खड्का सहायक महिला विकास निरीक्षक वडा सचिव(वार्ड - १ र ३ ) ९८६८०८०५८९